• +38 (099) 627 40 40

    Пн - Пт

    +38 (098) 736 65 20

    с 10:00 до 18:00
    ПН-ПТ С 10:00 ДО 18:00

НАБОР для ВЫРЕЗЫ И ВСТАВКИ СТЕКЛА SPRINT БОЛЛ

Код: 8276395920

565 грн
714 грн с доставкой в Украину
Ваша скидка 0 грн
Товар есть в наличии
Все товары продавца 4MH1
Не доставляем товар, запрещенный для ввоза на территорию Украины.

Информация
Гарантия: мы сами все проверяем
Время доставки: 5-7 дней
Состояние товара: новое
Доступное количество: 2

Характеристики
Бренд Болл
Тип Полиуретановые
Предназначение Стекло
Перевод

ZESTAW DO MONTAŻU KLEJENIA SZYB SAMOCHODOWYCH BOLL 0070093

W skład zestawu wchodzi 1 szt. kleju do szyb samochodowych BOLL 310 ml lub kleju do szyb samochodowych BOLL SPRINT 310 ml oraz: aplikator do środka gruntującego, drut do wycinania szyb samochodowych (1,5 m), środek gruntujący BOLL 15 ml, szmatka odtłuszczająca, podkładki dystansowe (2 szt.), uchwyty drewniane do drutu (2 szt.).

Jeżeli nie jesteś pewien czy dana część pasuje do twojego auta skontaktuj sie z nami podając numer nadwozia oraz informacje o pojeździe.

Informacja o produkcie:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P284: Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub

pojemników i odpadów w pojemnikach

Informacja uzupełniająca:

EUH204: Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej